Motie Convenant gebruik terrasverwarmers

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • de horeca steeds meer gebruik maakt van terrasverwarmers, zeker sinds het rookverbod in de horeca van kracht is.

Overwegende dat:

  • terrasverwarmers niet bijdragen aan het gewenste lagere energieverbruik in de stad;
  • de gemeente duurzame bewustwording stimuleert bij o.a. horeca-ondernemers;
  • in andere gemeenten convenanten tussen de gemeente en de horecasector zijn getekend, met als doel duurzaamheid bij terrasverwarming te vergroten.

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerjan Kelder               Martijn van der Glas            Jan Pieter Loopstra
Partij voor de Dieren   GroenLinks                           Partij van de Arbeid 

Status: Aangenomen
Voor: Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Christenunie, SP
Tegen: Student & Stad, VVD, D66

Uitvoering motie:

U heeft ons tijdens het voorjaarsdebat van 2017 met de motie 'convenant gebruik terrasverwarmers' van de Partij voor de Dieren verzocht om in gesprek te gaan met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dit om te verkennen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming. Met deze brief informeren wij u over de resultaten. 

 

Groningen Duurzaam

Wij hebben als doel en ambitie om het onderwerp 'duurzaamheid' meer op de voorgrond te plaatsen en te verankeren in lopend beleid, zoals beschreven in het programma 'Groningen geeft energie'. Groningen wil haar positie als koploper in de energietransitie versterken en in 2035 een energie neutrale stad zijn. 

De afgelopen periode hebben we - met input van alle bedrijvenverenigingen - een "Actieplan Energiebesparing Bedrijven" opgesteld waarin we kansen benoemen in het kader van het besparen van energie. Het verduurzamen van terras verwarming sluit daar prima bij aan. 

 

Uitwerking motie

Naar aanleiding van de motie hebben we diverse malen intensief overlegd met de KHN. De KHN heeft in andere regio's ervaring met het vergroten van het bewustzijn op het onderwerp duurzaamheid in de horecasector. We hebben met de Groninger afdeling afgesproken om bij ondernemers het duurzamer en energiebesparend gebruik van terrasverwarmers gezamenlijk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Een convenant is niet nodig. aangezien sprake is van een gedeeld belang en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vervolgaanpak. We trekken samen op. 

De komende weken benaderen de KHN en de gemeente samen een aantal ondernemers om een voortrekkersrol te vervullen. Bij deze ondernemers wordt gestart met een aantal acties die bewustwording en duurzamer gebruik van terrasverwarmers stimuleren. Op basis van deze ervaringen worden de overige horeca-ondernemers benaderd.

Concreet wordt gestart met de volgende maatregelen: 

-Het gebruik van groene stroom. Dit is eenvoudig te realiseren, vaak ook al via de huidige energieleverancier. 

-Het gebruik van energiezuinige terrasverwarmers (met infraroodtechnologie). De aanschafkosten zijn iets hoger, echter het levert een besparing op in de kosten. Bij de reguliere groothandel zijn de energiezuinige verwarmers aan te schaffen

-Het gebruik van warme aankleding, zoals dekens en mutsen. In samenspraak met Marketing Groningen wordt een eenduidige dessin voor deze artikelen ontworpen en vervolgens gezamenlijk ingekocht. 

-Het introduceren van sensoren (bewegingsmelders) waardoor de terrasverwarming alleen aan staat als er daadwerkelijk gasten op het terras zitten. 

-Het op het terras aanbieden van een collectebus voor het Nationaal Bossenfonds. Het Nationaal Bossenfonds biedt bedrijven de mogelijkheid om meer bos in Nederland te realiseren ter compensatie van hun energieverbruik in hun bedrijfsvoering. 

Al werkenderwijs komen waarschijnlijk nog andere, nieuwe ideeën vanuit de sector zelf naar voren. Deze integreren we in de aanpak. Vanuit G-kwadraat. aantrekkelijke binnenstad, is budget gereserveerd om ondernemers tegemoet te komen in de financiering van de energiebesparende maatregelen. 

Vervolg

De komende periode zetten wij ons in voor de verduurzaming van de terrasverwarming en monitoren wij de vorderingen hierin. Voor het winterterras-seizoen 2018 brengen wij uw raad op de hoogte van de resultaten. Wij vertrouwen erop u met deze brief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en dat hiermee de motie is afgedaan.