Motie Convenant gebruik terrasverwarmers

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • de horeca steeds meer gebruik maakt van terrasverwarmers, zeker sinds het rookverbod in de horeca van kracht is.

Overwegende dat:

  • terrasverwarmers niet bijdragen aan het gewenste lagere energieverbruik in de stad;
  • de gemeente duurzame bewustwording stimuleert bij o.a. horeca-ondernemers;
  • in andere gemeenten convenanten tussen de gemeente en de horecasector zijn getekend, met als doel duurzaamheid bij terrasverwarming te vergroten.

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerjan Kelder               Martijn van der Glas            Jan Pieter Loopstra
Partij voor de Dieren   GroenLinks                           Partij van de Arbeid 

Status: Aangenomen
Voor: Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Christenunie, SP
Tegen: Student & Stad, VVD, D66