Motie Woningen reserveren

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 19 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • opvangorganisaties zoals Het Kopland en het Leger Des Heils moeite hebben met uitstroom uit hun opvanglocaties door een tekort aan woningen1;
  • beschikbare woningen voor doelgroepen van deze instanties zich vaak slechts in een aantal wijken bevinden, waardoor leefbaarheid in deze wijken kan verslechteren;2;
  • een langzame uitstroom uit opvangvoorzieningen ook zorgt voor problemen bij de instroom waardoor mensen bijvoorbeeld niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, of ook (langer) op straat leven.

Overwegende dat:

  • Ieder jaar personen uit de instellingen stromen die direct in een woning geplaatst kunnen worden en met de juiste begeleiding weer mee kunnen doen aan de maatschappij;
  • een betere verspreiding van beschikbare woningen voor deze doelgroepen kan zorgen voor minder wijken met verminderde leefbaarheid;
  • wanneer dergelijke woningen gereserveerd worden in elke wijk, organisaties met elkaar en hun bewoners kunnen bekijken waar iemand wil wonen,

Verzoekt het college:

  • Met opvangorganisaties als Het Kopland in gesprek te gaan om tot een aantal vrijgekomen woningen per wijk te komen die gereserveerd worden voor de doelgroepen uit deze opvanglocaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerjan Kelder                Jimmy Dijk

Partij voor de Dieren    SP
 

1http://www.gic.nl/wonen/leger-des-heils-meer-huisvesting-nodig-in-groningen-voor-groeiend-aantal-daklozen

2http://www.ad.nl/binnenland/kwetsbare-wijk-holt-achteruit~abec9b26/

Status: Ingetrokken na uitleg wethouder
Voor:
Tegen: