Wie is wie

Ons Raadslid

Gerjan Kelder (1967) is al van kinds af aan actief bezig met het bewust maken van andere mensen dat de manier waarop de meeste mensen met dieren omgaan op deze manier niet langer kan. Dat doet hij wereldwijd (kleinschalig en lokaal in Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika), maar vooral in Groningen. Gerjan is overtuigd van het feit dat de Partij voor de Dieren aanvoerder is van een nieuwe fase in het menselijk besef waarin de rechten voor dieren vanzelfsprekend zullen zijn.

In het dagelijks leven is Gerjan werkzaam aan een HBO instelling als audio docent en heeft hij een muziekstudio waar vanuit hij verschillende producties doet. In de gemeenteraad wil Gerjan zich onder andere sterk maken voor ondersteuning aan bestaande dierenopvangcentra, duivenoverlast op een diervriendelijke manier aanpakken, het tegengaan van de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen ten koste van natuur, het verbieden van circussen met wilde dieren in de gemeente, tegengaan van de bouw van (nieuwe) megastallen en voor het creëren van groene ruimte in de stad waar mensen binnen hun woonomgeving weer contact kunnen maken met de natuur. Kortom, Gerjan Kelder wil van Groningen een diervriendelijke gemeente maken!

De Groningse gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Groningse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt ze het bestuur van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Groningse bevolking gekozen.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. Voordat er over een onderwerp gestemd wordt, wordt een onderwerp uitvoerig behandeld in een van de raadscommissies. In Groningen zijn er vier raadscommissies: Beheer & Verkeer, Ruimte & Wonen, Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. De raad beslist hoe het geld besteed wordt en daarnaast controleren de raadsleden samen het college van burgemeester en wethouders.

De Groningse raad telt 39 raadsleden uit elf fracties. De verdeling van de zetels is als volgt: D66 (9 zetels), SP (6 zetels), PvdA (6 zetels), GroenLinks (4 zetels), VVD (3 zetels), CDA (3 zetels), Stadspartij (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Student & Stad (2 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel), 100% Groningen (1 zetel).

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert om de drie weken op woensdag in de raadszaal van het stadhuis (Grote Markt 1). De vergaderingen zijn openbaar en worden ook opgenomen. Stadjers en betrokkenen kunnen invloed uitoefenen op de gemeenteraad, bijvoorbeeld door aan het begin van een commissievergadering in te spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en/of die op de agenda staan. De raads- en commissievergaderingen zijn online live te volgen of achteraf te bekijken via: https://groningen.raadsinformatie.nl/