Schriftelijke Vragen Afblazen Helperzoomtunnel

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een aantal vragen naar aanleiding van berichtgeving van het niet doorgaan van een essentieel onderdeel van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, het inschuiven van de Helperzoomtunnel (a). In de media zijn reeds een aantal hoofdrolspelers aan het woord gelaten over de aard van de problematiek en de gevolgen die het zal hebben voor de rest van het project. Wat een eerste huzarenstukje had moeten worden in dit gigantische project is uitgelopen op een debacle. De fracties van 100% Groningen en PvdD heeft daarom de volgende vragen:
 
1.      Pas op woensdagmiddag, enkele uren voor de start van het inschuiven van de Helperzoomtunnel, is een proef gedaan waaruit is gebleken “dat de grond zich heel anders gedraagt dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen die zijn gedaan de verwachting was”. Hoe kan het dat een dergelijke proef pas vlak vóór het Hemelvaartweekend waarin het treinverkeer wordt stilgelegd, plaatsvindt?
 
2.      Op grond waarvan nam de projectorganisatie aan dat hun onderzoeken juist en volledig waren en dat berekeningen/ berekeningsmodellen correct en volledig waren?
 
3.      Welke organisatie is verantwoordelijk voor de grondonderzoeken? Hebben gemeente en provincie de uitkomsten van deze onderzoeken ontvangen? Zo nee, waarom niet?
 
4.      Is er naar aanleiding van de proef van woensdagmiddag 9 mei 2018 voldoende aanvullende kennis bij Combinatie Heerepoort aanwezig om te bepalen welk nader onderzoek moet worden uitgevoerd?
 
5.      Als de grond naar de mening van de projectorganisatie zich heel anders gedraagt dan zij op basis van alle onderzoeken en berekeningen hadden verwacht, wat is dan de oorzaak van deze mismatch tussen deze berekeningen en de daadwerkelijke praktijk? Waarom komt deze misrekening pas nu aan het licht en niet eerder tijdens eerder uitgevoerde tests?
 
6.      Zijn er eerdere tests uitgevoerd om te onderzoeken of de berekeningen waren gebaseerd op juiste en volledige onderzoeksdata en of de juiste berekeningsmodellen werden gehanteerd? Op grond waarvan nam de projectorganisatie aan dat hun onderzoeken juist en volledig waren en dat berekeningen/ berekeningsmodellen correct en volledig waren waren? Van welk meetinstrumentarium heeft Combinatie Herepoort gebruikgemaakt?
 
7.      Heeft de organisatie, die verantwoordelijk is voor het grondonderzoek ook de grond van de rest van het om te bouwen tracé onderzocht? Verwacht het College op grond van het debacle met het inschuiven van de Helperzoomtunnel, dat dit ook plaats zou kunnen vinden bij andere knelpunten, bijvoorbeeld bij de wegdelen, die verdiept in de grond komen te liggen?
 
8.      Kunt u inzicht geven in de financiële gevolgen van het huidig oponthoud bij de Helperzoomtunnel? Welke partij draait voor deze kosten op?
 
9.      Welke gevolgen heeft het huidige oponthoud bij de Helpzoomtunnel voor de planning van alle werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg?
 
10.  Welke gevolgen heeft het afblazen van het inschuiven van de Helperzoomtunnel voor de bereikbaarheid van Helpman. Blijft de Esperantokruising in gebruik zolang de nieuwe tunnel nog niet op zijn plek ligt? Zo nee, waarom niet?
 
11.  Sinds de werkzaamheden aan de ringweg vorig jaar is het waterpeil van een aantal vijvers (in het Sterrebos en aan de Hora Siccemasingel) flink gezakt. Ook heeft de Combinatie Heerepoort grote problemen gehad met opborrelend grondwater bij de aanleg van de Helperzoomtunnel (b). Wordt er, nu er inzicht is verkregen, dat de waterhuishouding anders is dan gedacht alsnog een uitvoerig onderzoek verricht naar de consequenties van werkzaamheden voor de waterhuishouding en de flora en fauna van zowel het gebied bij de Helperzoom (Groenesteinpark) als bij de overige werkzaamheden aan de Ring Zuid?
 
12.  Wordt de toestand van de waterhuishouding, de flora en fauna ook continu gemonitord gedurende de werkzaamheden aan de Ring Zuid? Zo ja, dan ontvangen wij graag een plan van aanpak inclusief concrete onderzoeksresultaten en een nulmeting van de, voor zover nog aanwezige uitgangssituatie. Zo nee, dan ontvangen wij graag een motivering waarom u dit niet zinvol acht.
 
13.  Indien de projectorganisatie bij herhaling is verrast door het feit dat de grond zich anders gedraagt dan zij op grond van hun data en berekeningen hadden verwacht, wordt er dan nu ook nader onderzoek gedaan naar wat de impact van intensief zwaar treinverkeer is over de tunnel en het gebied aangrenzend aan de tunnel? Wordt na uitvoering van het aangekondigde onderzoek ook een nieuw onderzoek gedaan naar de impact die het treinverkeer zal hebben op deze constellatie van tunnel en grondlagen waar kennelijk is uitgegaan van onvolledige en/of onjuiste data dan wel berekeningsmodellen? Wordt bij het aangekondigde nadere onderzoek ook gebruik gemaakt van een ander, dan wel uitgebreider meetinstrumentarium?
 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Marjet Woldhuis         Gerjan Kelder

100% Groningen        Partij voor de Dieren

(a) https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/inschuiven-helperzoomtunnel-kan-niet-doorgaan

(b) http://www.dvhn.nl/groningen/Grondwater-zit-tunnelbouwers-dwars-bouw-Helperzoomtunnel-Groningen-ligt-stil-video-22605368.html