Schriftelijke Vragen Bomenkap Kempkensberg & Engelse Kamp

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over: Bomenkap bij de Kempkensberg & Engelse Kamp

Groningen, 2 april 2018

 

Geacht college,

Op 30 maart berichtte het Dagblad van het Noorden in het nieuwsbericht “Groningen: alweer 103 bomen plat” dat de gemeente Groningen was begonnen met de kap van 103 bomen bij de Kempkensberg en de Engelse Kamp. In hetzelfde nieuwsbericht stond dat er reeds met de kap was begonnen voordat de laatste uitspraak van de rechter, over de voorlopige voorziening die De Bomenridders hebben geprobeerd af te dwingen, binnen was. Dit lijkt ons niet de juiste gang van zaken. Vandaar dat wij deze vragen stellen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het nieuwsbericht, te vinden op http://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-alweer-103-bomen-plat-23047904.html ? Zo nee, is het college bereid om dat te doen?

2. Kan het college bevestigen dat in het artikel de waarheid wordt gesproken over het feit dat reeds met de kap is aangevangen voordat de laatste uitspraak van de rechter binnen was?

3. Als dit niet het geval is, kan het college dan aangeven waarom deze indruk bij het Dagblad van het Noorden zou bestaan?

4. Als dit wel het geval is, kan het college dan aangeven wat zij vindt van deze gang van zaken? Vindt het college ook dat vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak over de betreffende kap al tot kap overgaan een actie is die niet binnen de Nederlandse rechtsstaat past? Is het college van plan dit soort overhaaste acties in de toekomst te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren