Schriftelijke vragen over opvang vogels en wilde dieren

Geacht college,

Faunavisie Wildcare in Westernieland vangt voor de gemeente Groningen 24 uur per dag wilde dieren en vogels op maar weigert dit, wegens geldgebrek, nog langer te doen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen haar zorgen geuit over deze problemen rondom toekomst van de opvang van wilde dieren en vogels en stelt de volgende vragen:

 1. Faunavisie heeft al eerder bij de gemeente haar zorgen geuit over de financiële situatie. Wat heeft het college met deze zorgen gedaan?
   
 2. Vindt het college net als wij, dat ook de gemeente verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van wilde dieren en vogels in de gemeente?

  Met het ‘Basisarrangement Dierennoodhulp’ verstrekt het college een bedrag aan de Dierenbescherming die op haar beurt de gelden verdeelt over de betrokken dierenhulp-instanties.
 3. Is het college met ons van mening dat het niet wenselijk is dat één van de betrokken partijen de gehele verantwoordelijkheid krijgt om dierenhulp goed te regelen omdat er verstrengeling van belangen plaats kan vinden? Graag een gemotiveerd antwoord.
   
 4. Om dieren uit de gemeente niet aan hun lot over te laten is volgens de PvdD een betere en meer eerlijke verdeling van geld voor dierenhulp noodzakelijk. Om die reden zou een overzicht gemaakt dienen te worden van de opvangvraag voor dieren en aan de hand daarvan de gelden worden verdeeld. Deelt het college deze opvatting?
  Zo nee: vindt het college dat het op de huidige manier goed gaat? Graag een gemotiveerd antwoord.
   
 5. Is het college met ons van mening dat het raadzaam is een verantwoordelijke binnen de gemeente aan te stellen die overzicht houdt over de gelden naar de organisaties?
   
 6. Klopt het gegeven dat de Dierenbescherming geen geld reserveert voor de opvang van wilde dieren en vogels binnen de gemeente Groningen?
  Zo ja, wat is hier de reden van?
  Zo nee, op welke manier gebeurt dit wel?
   
 7. De Dierenbescherming heeft de intentie om met Faunavisie in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Erkent het college de noodzaak om tot een oplossing te komen en zal om deze reden een afgevaardigde van de gemeente bij dit gesprek aanwezig zijn?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren