Vragen Van Esch over dat het RIVM wéér veel gevaar­lijke stoffen rond Tata Steel meet


Indiendatum: 23 nov. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dat het RIVM wéér veel gevaarlijke stoffen rond Tata Steel meet

1. Kent u het bericht ‘RIVM meet wéér veel gevaarlijke stoffen rond Tata Steel: ‘Deze giga-vervuiler mag gewoon zijn gang gaan’’?

2. Bent u het ermee eens dat het onaanvaardbaar is dat de hoeveelheid schadelijke stoffen waaraan omwonenden van Tata Steel worden blootgesteld twee jaar nadat het vorige depositieonderzoek werd gedaan niet zijn afgenomen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u van mening dat u de gezondheid en leefomgeving van omwonenden van Tata Steel voldoende beschermt, nu blijkt dat in het neerdalende stof opnieuw hoge waarden van PAK en metalen worden gevonden, waaronder lood?

4. Bent u het ermee eens dat omwonenden van bedrijven zoals Tata Steel te allen tijde moeten worden beschermd tegen de uitstoot van schadelijke stoffen en dat het niet van de windrichting zou moeten afhangen of omwonenden hieraan worden blootgesteld of niet? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het ermee eens dat de snelste manier om de gezondheidsrisico’s te beperken het sluiten van de meest vervuilende onderdelen is? Zo nee, waarom niet?

6. Hoeveel metingen heeft u nog nodig om te kunnen concluderen dat de gezondheid van omwonenden van Tata Steel niet genoeg wordt beschermd en er extra maatregelen nodig zijn, zoals de sluiting van de meest vervuilende onderdelen?

7. Wat is uw reactie op het gevoel van omwonenden dat ondanks grote woorden van zowel rijk als provincie dat TataSteel in de gaten wordt gehouden, er weinig lijkt te veranderen?

8. Wat is uw reactie op de stelling van Bénédicte Ficq (advocate) dat er “onvoldoende kennis is bij zowel rijk als provincie over de complexe processen bij Tata Steel, zodat deze giga-vervuiler zijn gang kan blijven gaan”?

9. Kunt u zich herinneren dat uw ambtsvoorganger via een brief in september 2021 heeft toegezegd dat er opzoek zou worden gegaan naar een partij die de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld kan brengen?

10. Waarom laat u enkel de waterstofroute onderzoeken, terwijl in de toezegging ook wordt gedoeld op andere toekomstscenario’s, aangezien in de brief wordt verwezen naar de startnotitie gemaakt door CE Delft waarin o.a. ook afschaling wordt genoemd?

11. Waarom komt u de toezegging gedaan in september 2021 niet na?

12. Bent u van plan de toezegging alsnog na te komen en dus ook de effecten op gezondheid en milieu van de andere toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te laten brengen? Neemt u hierin ook de scenario’s afschaling en recycling mee? Zo nee waarom niet?

13. Wat vindt u van de oproep van milieu- en omwonendenorganisaties om onderzoek te doen naar duurzame en toekomstbestendige alternatieven voor de IJmond, waarbij schone lucht en gezonde banen het uitgangspunt zijn?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/rivm-meet-weer-veel-gevaarlijke-stoffen-rond-tata-steel-deze-giga-vervuiler-mag-gewoon-zijn-gang-gaan~a7f61f76/
[2] https://www.rivm.nl/nieuws/nog-steeds-veel-pak-en-metalen-in-neergedaald-stof-in-ijmond
[3] Kamerstuknummer 28089-199
[4] Kamerstuknummer 2022D46004